คุณค่าองค์กร

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของบริษัทเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย ยึดมั่นในหลักวิชาชีพขององค์กรให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมี คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

Read more

คุณค่าที่เรายึดมั่น

M

MORALITY

Our business is operated with MORALITY, ethicality, and honesty.

 
A

ALLIANCE

Working in team and willing to support each other because we are ALLIES.

X

 EXPERTISE

Operation runs by EXPERTISE, thus customers receive the best services.

X

EXPANSION

Prioritising the EXPANSION of the firm.

พันธกิจ