คณะกรรมการบริษัท

คุณสุรศักดิ์ เรียงเครือ
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

คุณศรัณย์ ชูเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คุณนิเวส รัตนชัยเจริญ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

คุณสุมิตรา อติศัพท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คุณฐิติ เกษมสินนวการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนิมิต วิทย์ศลาพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

คุณเจตต์ปรียา ประภาเพ็ญสุข
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณณดนญ์ เกษมสินนวการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณอรรถพงศ์ สุรังค์กาญจนจัย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสารสนเทศ

คุณสุวรรณ นิติศรวุฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

คุณโกลัญญา พวงเงิน
เลขานุการ