เกี่ยวกับเรา

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทไทยชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ครอบคลุมถึงการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ เชื่อถือได้และให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยจะพัฒนาการ ท างานการบริการให้ทันต่อยุคสมัยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มพูนมูลค่าของกิจการ และ ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย จัดให้ มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและให้รางวัลในการท างานส าหรับพนักงานทุกคนเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี การพัฒนาความสามารถและการเติบโตในองค์กร

ค่านิยม

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึก ที่ดีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ ของบริ ษัทเหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตนและไม่ มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย ยึดมั่นในหลักวิชาชีพขององค์กร ให้ บริการแก่ ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ลูกค้าอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

✓ Moral and ethical = ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรมและถูกต้อง
✓ Actively and responsible for work = ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยที่ดี
✓ Take responsibility and do the right thing = รับผิดชอบและท าในสิ่งที่ถูกต้อง